Top
asean-thailand

สปป. ลาว กำหนด 6 เป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ช่วงปี 2564-2568

ชื่อ : สปป. ลาว กำหนด 6 เป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ช่วงปี 2564-2568
วัน/เวลา : 2021-04-23 16:05:07
สปป. ลาว ตั้งเป้าเศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 4 ขึ้นไปต่อปี จีดีพีต่อหัวอยู่ที่ 2,880 ดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นายพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว ได้รายงานร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (2564 – 2568) และแผนงบประมาณแห่งรัฐ (2564 – 2568) โดยกำหนด 6 เป้าหมาย 25 แผนงาน และโครงการที่มีความสำคัญลำดับต้นจำนวนหนึ่ง ในที่ประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติชุดที่ 9 ทั้งนี้ 6 เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประกอบไปด้วย

1. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ มั่นคง และยั่งยืน ประกอบด้วย 5 แผนงาน ได้แก่ เศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 4 ขึ้นไปต่อปี GDP ต่อหัวอยู่ที่ 2,880 ดอลลาร์สหรัฐ รายรับเฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 2,280 ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2568 ภาคการเกษตรขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.1 ภาคการบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6 การเก็บภาษีอากรขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.8 โดยภาคการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 15.3 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 32.3 ภาคการบริการร้อยละ 40.7 และภาษีอากรร้อยละ 1.7 ของ GDP

2. ทรัพยากรมนุษย์มีคุณภาพมากขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการการพัฒนา มีความสามารถในการค้นคว้า และใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้การผลิตและการบริการ ประกอบด้วย 4 แผนงาน ได้แก่ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ให้เหลือร้อยละ 15 เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่มีส่วนสูงไม่ได้มาตรฐานให้เหลือร้อยละ 27 อัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปีให้เหลือสัดส่วน 20 ต่อ 1,000 ของเด็กรอดชีวิต อัตราการตายของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
ให้เหลือสัดส่วน 30 ต่อ 1,000 ของเด็กรอดชีวิต อัตราการเข้าเรียนของเด็ก 5 ปีในขั้นการศึกษาก่อนวัยเรียนให้บรรลุร้อยละ 86 ในปี 2568 อัตราการเข้าเรียนรวมชั้น ม.4 บรรลุร้อยละ 74 นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถเรียนต่ออาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้บรรลุร้อยละ 5 ของจำนวนนักเรียนมัธยมต้น ควบคุมอัตราว่างงานให้ลดลงจากร้อยละ 20 ในปี 2563 เหลือร้อยละ 15 เฉลี่ยลดลงร้อยละ 1 ต่อปี ลงทุนในด้านการค้นคว้าและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้ร้อยละ 1 ของงบประมาณการลงทุนในแต่ละปี

3. การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยช่วยให้ครอบครัวพ้นจากความทุกข์ยากให้ได้ 204,360 ครอบครัว สร้างบ้านพ้นจากความทุกข์ยากให้ได้ 3,104 บ้าน สร้างครอบครัวพัฒนา 245,754 ครอบครัว และสร้างบ้านพัฒนาให้ได้ 4,420 บ้าน รวมทั้งส่งเสริมให้มีผู้นำเพศหญิงให้ได้ร้อยละ 20 ขึ้นไป

4. การรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่าง ๆ โดยขยายพื้นที่ป่าให้ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของพื้นที่ประเทศในปี 2568 ขึ้นทะเบียนออกโฉนดที่ดินให้ได้ 1.6 ล้านแปลง ลดก๊าชเรือนกระจกจากการทำลายป่าประมาณ 30 ล้านตัน ก่อตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาขึ้นใหม่ 45 แห่ง และสถานีอุทกศาสตร์ขึ้นใหม่ 25 แห่ง ก่อตั้งกองทุนควบคุมภัยพิบัติในทุกแขวง

5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความเข้มแข็ง โดยใช้ศักยภาพด้านที่ตั้งเพื่อร่วมมือและเชื่อมโยงกับประเทศในและนอกภูมิภาค โดยทำให้ปริมาณการขนส่งทางบกขยายตัวร้อยละ 7 ทางน้ำร้อยละ 5 ทางอากาศร้อยละ 12 และทางรถไฟร้อยละ 3 – 5 ต่อปี

6. การบริหารรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ สังคมมีความเสมอภาค ยุติธรรม และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย โดยจะบริหารรัฐให้ทันสมัยและปรับปรุงการบริหารรัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ สร้างศูนย์บริการผ่านประตูเดียวระดับเมืองให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจำนวนเมืองทั้งหมด และระดับแขวงจำนวนหนึ่ง สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้ศาลประชาชนสูงสุด องค์การสืบสวนสอบสวน องค์การอัยการประชาชนสูงสุด และองค์การบังคับคดีทั่วประเทศ และองค์การอัยการประชาชนสูงสุดออกคำแถลงให้ได้ร้อยละ 95 ตัดสินและพิพากษาคดีอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมายและข้อเท็จจริงให้ได้ร้อยละ 85 รวมถึงบังคับคดีที่ยังค้างคาและคำพิพากษาใหม่ให้ได้ร้อยละ 80 และเร่งปิดสำนวนคดีในส่วนที่เหลือร้อยละ 20 ให้แล้วเสร็จ
ทั้งนี้ เป้าหมายข้างต้นถือเป็นประโยชน์ต่อ สปป. ลาวในการขยายความร่วมมือกับนานาประเทศ และเพิ่มโอกาสให้นักลงทุนหรือผู้ประกอบการต่างชาติ รวมทั้งไทยสามารถเข้าไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ สปป.ลาวให้ดียิ่งขึ้น และอาจส่งเสริมให้กลายเป็นฐานรองรับสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยี หรือรองรับการระบายสินค้าจากไทยและต่างประเทศ ตลอดจนการขนย้ายและส่งออกแรงงานระหว่างประเทศในอนาคต

ที่มา: สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และรูปภาพโดย Dusida Worrachaddejchai, บางกอกโพสต์
>