Top
asean-thailand

ไทยผนึกประเทศสามาชิกอาเซียน ผลักดัน 4 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้อาเซียนไร้อุปสรรคทางการค้า

ชื่อ : ไทยผนึกประเทศสามาชิกอาเซียน ผลักดัน 4 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้อาเซียนไร้อุปสรรคทางการค้า
วัน/เวลา : 2021-04-23 16:17:45

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในฐานะผู้แทนประเทศไทย เร่งผลักดันให้ 9 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และบรูไนดารุสซาลาม บรรลุข้อตกลงในการยอมรับมาตรฐานสินค้าของกันและกัน โดยเบื้องต้นเน้น 4 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ไทยเป็นเจ้าตลาดอยู่ในขณะนี้ ได้แก่ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน ยาง และวัสดุก่อสร้าง ไม่ถูกตรวจสอบซ้ำ และสามารถค้าขายในอาเซียนได้โดยไร้อุปสรรคทางการค้า

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า สมอ. ซึ่งเป็นผู้แทนประเทศไทยได้เข้าร่วมทำงานกับสมาชิกอาเซียนอีก 9 ประเทศ หารือมาตรการที่สำคัญ 3 มาตรการ ได้แก่ (1) การปรับมาตรฐานของประเทศสมาชิกอาเซียนให้สอดคล้องกันโดยอ้างอิงมาตรฐานระหว่างประเทศ (2) การยอมรับร่วมในผลการตรวจสอบและรับรองที่ดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการทดสอบ หรือหน่วยรับรองที่ขึ้นบัญชีรายชื่อในอาเซียน และ (3) การปรับระบบด้านกฎระเบียบให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

ทั้งนี้ ใน 4 กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวมีความคืบหน้าแล้ว ดังนี้ 1) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมแล้ว ส่งผลให้สินค้าที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบ หรือหน่วยรับรองจากประเทศไทยสามารถส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 9 ประเทศได้โดยไม่ถูกตรวจสอบซ้ำ 2) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ได้ลงนามความตกลงยอมรับร่วมผลการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์อาเซียนแล้ว เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564

3) อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อลงนามความตกลงยอมรับร่วมสาขาวัสดุอาคารและสิ่งก่อสร้าง และ 4) อุตสาหกรรมยาง มีการปรับมาตรฐานให้สอดคล้องกันโดยอ้างอิงมาตรฐานระหว่างประเทศ ISO จำนวน 68 มาตรฐาน เพิ่มศักยภาพการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของอาเซียน ซึ่งส่งผลดีต่อผลิตภัณฑ์ยางของไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

“การผลักดันให้ 9 ประเทศสมาชิกอาเซียนบรรลุข้อตกลงการยอมรับร่วมกันใน 4 กลุ่มอุตสาหกรรมตามข้างต้นได้นั้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศเป็นอย่างมาก เพราะประเทศไทยมีศักยภาพในอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมยาง หากศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ (ATTRIC) ซึ่งเป็นสนามทดสอบแห่งแรกในอาเซียนก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมให้บริการ จะยิ่งเป็นการเสริมแกร่งอุตสาหกรรมด้านนี้เพิ่มขึ้นไปอีก” นายวันชัยกล่าว

ที่มา: กระทรวงอุตสาหกรรม

>