Top
asean-thailand

ไทยช่วย ‘ประเทศเพื่อนบ้าน’ ฝ่าวิกฤติโควิด

ชื่อ : ไทยช่วย ‘ประเทศเพื่อนบ้าน’ ฝ่าวิกฤติโควิด
วัน/เวลา : 2021-01-11 10:15:12

\"เทคโนโลยีดิจิทัล\" เป็นหนึ่งในเครื่องมือและช่องทางติดต่อสื่อสาร เพื่อส่งความช่วยเหลือของไทยไปสู่ \"ประเทศเพื่อนบ้าน\" ได้แก่ เมียนมา - กัมพูชา - ลาว ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ที่กลายเป็นความท้าทายจากสถานการณ์ปกติช่วย ‘ประเทศเพื่อนบ้าน’ ฝ่าวิกฤติโควิด

นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA- ไทก้า) กระทรวงการต่างประเทศ เล่าว่า ไทก้าดำเนินการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและสนับสนุนประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 บนหลักการที่ว่า ไทยมีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตร และการระบาดของไวรัสชนิดนี้เป็นเรื่องที่ทั่วโลกต้องร่วมมือกัน ดังนั้นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนที่สุด ขึ้นอยู่กับความร่วมมือระหว่างประเทศ

ไทก้าได้ประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งโฟกัสไปที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 พิจารณาควบคู่ไปกับนโยบายของประเทศ สู่การให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่ประเทศเพื่อนบ้านต้องการ บนพื้นฐานที่ว่าเศรษฐกิจไทยก็ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่นเดียวกับทุกประเทศทั่วประเทศ แต่ขณะเดียวกันเศรษฐกิจประเทศก็ยังต้องการพึ่งพาต่างชาติ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับไทย เพื่อให้สามารถประคองตนเอง ผ่านวิกฤติไวรัสผ่านพ้นผลกระทบที่จะตามมาไปได้ด้วยกัน

การให้ความช่วยเหลือของไทยแม้จะมีต่อประเทศผู้รับต่าง ๆ ทั่วโลก แต่มุ่งเน้นไปที่เมียนมา ลาว กัมพูชา ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านเปรียบหัวใจสำคัญของไทยในเชิงการต่างประเทศ เกิดเหตุการณ์ใด ๆ กับประเทศเพื่อนบ้าน ย่อมส่งผลต่อไทย ถ้าพวกเขามีความมั่งคง และมั่งคั่งย่อมส่งผลดีอย่างยั่งยืนกับเรา รวมถึงในเชิงเศรษฐกิจและติดต่อการค้าระหว่างกัน\" อธิบดีภัทรัตน์กล่าว

ไทก้าได้พูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้าน และประสานให้ความช่วยเหลือกับประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ก่อนสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จะรุนแรง พบว่า แต่ละประเทศ ต่างมีปัญหาด้านสาธารณสุข และต้องการให้ไทยเข้าไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะในเมียนมาที่มีการแพร่ระบาดค่อนข้างรุนแรง ทางไทก้าได้ประสานกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด ทั้งกรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ และมีกิจกรรมร่วมกันมาโดยตลอด ทั้งการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเร่งด่วน การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการทำ Medical Consultation หรือการให้คำปรึกษาทางการแพทย์แก่บุคลากรทางการแพทย์ของเมียนมา ได้แก่ การรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการหนัก แนวทางการรักษาคนไข้โรคโควิด-19 การใช้อุปกรณ์ป้องกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดยล่าสุด ไทก้าร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อยู่ระหว่างการช่วยฝ่ายเมียนมาพัฒนารูปแบบห้องปฏิบัติการที่สามารถใช้ได้จริง มีประสิทธิภาพสูง และใช้งบประมาณไม่มาก โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้ออกแบบอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ (แล็ป) เป็นการให้ความช่วยเหลือระยะยาว เพื่อเพิ่มศักยภาพการตรวจเชื้อของห้องแล็ปทั้งตามชายแดน และเมืองหลวง

อธิบดีภัทรัตน์ ชี้ว่า ไทก้าได้ดำเนินโครงการสร้างความตระหนักรู้และเตรียมพร้อมรับมือกับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่โดยมุ่งเน้นแนวชายแดนไทย - กัมพูชา - ลาว – เมียนมา ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยการสร้างโมเดลความร่วมมือที่สามารถขยายขอบข่ายครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งชุมชนชาวไทย แรงงานข้ามชาติ และชุมชนชายแดนในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เป็นการทำงานเชิงรุก และการตอบโจทย์ความจำเป็นเร่งด่วน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทิลเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามแนวการดำเนินงานการทูตเพื่อการพัฒนาตามวิถีใหม่ ได้แก่                              1.การประสานนโยบายระดับจังหวัด ผ่านการประชุมทางไกล อาทิ การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือจังหวัดคู่ขนาน ภายใต้สถานการณ์โควิด-19                                                2.การให้คำปรึกษาทางการแพทย์ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยการจัดการให้คำปรึกษาระหว่างสำนักงานสาธารณสุข และโรงพยาบาล ระดับอำเภอของจังหวัดคู่ขนาน (Sister Hospital)             

            3.การจัดการอบรมทางออนไลน์ มีขึ้นตั้งแต่ มิ.ย. - ธ.ค. 2563 จำนวน 4 หลักสูตรให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้านสาธารณสุขประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆ ในสาขาต่างๆ ได้แก่ การวางระบบศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการแพทย์ เช่น การดูแลผู้ป่วยวิกฤติและผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งไทยมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีองค์ความรู้และความพร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

>