Top
asean-thailand

บทสรุปการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 37

ชื่อ : บทสรุปการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 37
วัน/เวลา : 2020-12-28 18:17:02

บทสรุปจากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 37 : อาเซียนและไทยได้อะไรจากการประชุมครั้งนี้

 

ที่มา : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 

>