Top
asean-thailand

กล่าวปาฐกถา หัวข้อ "บทบาทประเทศไทยในการเป็นประธานอาเซียน : ต่อประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก" โดย ดร ศุภชัย พานิชภักดิ์

ชื่อ : กล่าวปาฐกถา หัวข้อ "บทบาทประเทศไทยในการเป็นประธานอาเซียน : ต่อประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก" โดย ดร ศุภชัย พานิชภักดิ์
วัน/เวลา : 2019-02-04 10:40:15
>