Top
asean-thailand

50 ปี ของไทยในอาเซียน

ชื่อ : 50 ปี ของไทยในอาเซียน
วัน/เวลา : 2019-01-18 06:34:17
อ่านเพิ่มเติม : http://www.mfa.go.th/asean/EBOOK/mobile/index.html#p=18

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

>