Top
asean-thailand

ประชาคมการเมืองและความมั่นคง

ชื่อ : ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
วัน/เวลา : 2019-01-18 06:36:02
อ่านเพิ่มเติม : https://www.asean2019.go.th/th/abouts/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

>