Top
asean-thailand

ตราสัญลักษณ์ในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียน

ชื่อ : ตราสัญลักษณ์ในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียน
วัน/เวลา : 2019-01-18 06:41:23
อ่านเพิ่มเติม : https://www.asean2019.go.th/th/abouts/symbol/

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

>