Top
asean-thailand

กระทรวงการต่างประเทศจัดงาน “รวมใจประสาน สู่ประธานอาเซียน”

ชื่อ : กระทรวงการต่างประเทศจัดงาน “รวมใจประสาน สู่ประธานอาเซียน”
วัน/เวลา : 2019-01-18 06:44:09
อ่านเพิ่มเติม : https://www.asean2019.go.th/th/news/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B1/

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

>