Top
asean-thailand

คำกล่าวของนายกรัฐมนตรีในพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานอาเซียน

ชื่อ : คำกล่าวของนายกรัฐมนตรีในพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานอาเซียน
วัน/เวลา : 2019-01-18 06:40:26
อ่านเพิ่มเติม : https://www.asean2019.go.th/th/news/%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3/

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

>