Top
asean-thailand

การประชุมคณะกรรมการสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2563-2566 ครั้งที่ 1

ปี พ.ศ. - ลำดับที่ : 24 กรกฎาคม 2563
ชื่อ : การประชุมคณะกรรมการสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2563-2566 ครั้งที่ 1
เริ่มต้นกิจกรรม : 2020-07-24
สิ้นสุดกิจกรรม : 2020-07-24

     เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2563-2566 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสถานการณ์ (Situation Room) ชั้น 5 กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยมี ดร. จิตริยา ปิ่นทอง นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย เป็นประธานในที่ประชุม

     ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการสมาคมฯ ได้มีมติเลือก ดร. จิตริยา ปิ่นทอง นายกสมาคมฯ วาระ 2560-2562 เป็นนายกสมาคมฯ ต่อเนื่องในวาระ พ.ศ. 2563-2566 อีกวาระหนึ่ง นอกจากนั้น ได้พิจารณากำหนดแผนดำเนินงานของสมาคมฯ ระหว่างปี 2563-2564 โดยคำนึงถึงบทบาทหลักของสมาคมฯ ในการสร้างความตระหนักรู้และความตื่นตัวของภาคประชาชนเกี่ยวกับอาเซียนภายใต้บริบทของสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปหลังวิกฤต Covid-19 ทั้งนี้ โดยให้สอดคล้องและสนองตอบต่อแนวนโยบายของผู้นำอาเซียนจากผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 ซึ่งยืนยันเจตนารมณ์ 2 ประการ คือ การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือกับ Covid-19 ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และความมั่นคงของมนุษย์ นอกจากนั้น ยังได้หารือ เรื่อง ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสมาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย

     คณะกรรมการสมาคมฯ ชุดวาระ พ.ศ. 2563-2566 มีรายชื่อดังปรากฏตาม link: http://www.asean-thailand.org/board/index.php?pg=1&cate=

>