Top
asean-thailand

งานสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปี พ.ศ. - ลำดับที่ : 29 สิงหาคม-4 กันยายน 2562
ชื่อ : งานสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เริ่มต้นกิจกรรม : 2019-08-29
สิ้นสุดกิจกรรม : 2019-09-04

     สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษา ดร. ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 6 (The 6th ASEAN Week) ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “Advancing Partnership for Sustainability” ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม-4 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

     กิจกรรมในงานประกอบด้วย 1) การแสดงปาฐกถา หัวข้อ “บทบาทประเทศไทยในการเป็นประธานอาเซียน” โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 2) การบรรยาย หัวข้อ “บทบาทเยาวชนไทยกับการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของประเทศไทย” โดยนายพริษฐ์ วัชรสินธุ 3) งาน ASEAN Night & International Food Festival 4) นิทรรศการอาเซียน และ 5) งาน ASEAN Youth Forum: Advancing the Partnerships for the Sustainable Promotion of ASEAN Tourism

>