Top
asean-thailand

พิธีมอบรางวัลการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562”

ปี พ.ศ. - ลำดับที่ : 8 สิงหาคม 2562
ชื่อ : พิธีมอบรางวัลการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562”
เริ่มต้นกิจกรรม : 2019-08-08
สิ้นสุดกิจกรรม : 2019-08-09

     เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ได้มีพิธีมอบรางวัลการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562” ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันอาเซียนที่จัดโดยกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

     นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้มอบรางวัล โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ ดร. จิตริยา ปิ่นทอง นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ อดีตนายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย คณะกรรมการตัดสินการประกวดเรียงความฯ ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม

     ผู้ได้รับรางวัลในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่

     รางวัลชนะเลิศ                        1. นางสาวชมพูนุท นาใต้

                                            2. อาจารย์สุรีย์พร สำราญรณศักดิ์ (ผู้แทนโรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี)

     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1         นายอิทธิวัตร อนันต์นิธิภาคย์

     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2         นางสาวมนทกานต์ คำตัน

     รางวัลชมเชย                         1. นางสาวบุณยวีร์ อุตตเนตร

                                            2. นางสาวบรรจงพร อนุมาตร

                                            3. นางสาวณัฐภัทร โถนาค

     ส่วนผู้ได้รับรางวัลในระดับอุดมศึกษา ได้แก่

     รางวัลชนะเลิศ                        นางสาวปรียา พรมแตง

     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1         นางสาวพัชราภรณ์ หอมสมบัติ

     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2         นายอติรุจ ดือเระ

     รางวัลชมเชย                         1. นางสาวณัฐวรา เทพเกษร

                                            2. นายวรวีร์ อ่อนลมัย

                                            3. นางสาววันวิสา วันชูเพลิด

>