Top
asean-thailand

การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 18

ปี พ.ศ. - ลำดับที่ : 3 สิงหาคม 2562
ชื่อ : การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 18
เริ่มต้นกิจกรรม : 2019-08-03
สิ้นสุดกิจกรรม : 2019-08-03

     เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 จัดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี) ณ ห้องทับทิมสยาม โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และคณะครูอาจารย์ นักวิชาการศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจ ประมาณ 195 คน ได้เข้าร่วม

     หัวข้อของการสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วย “ความร่วมมือในประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน” โดย ผศ. ดร. ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา และผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “ความร่วมมือในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดยนางสาวพินยรัชต์ จันทร์เจิดศักดิ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ “ความร่วมมือในประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” โดยนายศิริพงษ์ ศรีอาค๊ะ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ “ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน 2562” โดยนางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล ที่ปรึกษา (ด้านต่างประเทศ) กระทรวงวัฒนธรรม

     การสัมมนาดังกล่าวเป็นโครงการ Train the Trainers ที่สมาคมฯ เป็นผู้ริเริ่มเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่คณะครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะสามารถนำไปถ่ายทอดให้แก่เยาวชนต่อไปได้

>