Top
asean-thailand

การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16

ปี พ.ศ. - ลำดับที่ : 27 กรกฎาคม 2562
ชื่อ : การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16
เริ่มต้นกิจกรรม : 2019-07-27
สิ้นสุดกิจกรรม : 2019-07-27

     เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 จัดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ณ ห้องราชาวดี โรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประมาณ 170 คน

     หัวข้อของการสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วย “ไทยกับการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562” และ “ความร่วมมือในประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน” โดย ศ. ดร. ประภัสสร์ เทพชาตรี อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “ความร่วมมือในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดยนายวิทัต วัชโรบล นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ “ความร่วมมือในประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” โดยนายศิริพงษ์ ศรีอาค๊ะ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ “ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน 2562” โดยนางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล ที่ปรึกษา (ด้านต่างประเทศ) กระทรวงวัฒนธรรม

     การสัมมนาดังกล่าวเป็นโครงการ Train the trainers ที่สมาคมฯ เป็นผู้ริเริ่มเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำไปถ่ายทอดต่อให้แก่เยาวชนไทยต่อไป

>