Top
asean-thailand

ผู้อำนวยการบริหารสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเชื่อมโยงความรู้อาเซียน..... มิติห้องสมุด”

ปี พ.ศ. - ลำดับที่ : 4 มิถุนายน 2562
ชื่อ : ผู้อำนวยการบริหารสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเชื่อมโยงความรู้อาเซียน..... มิติห้องสมุด”
เริ่มต้นกิจกรรม : 2019-06-04
สิ้นสุดกิจกรรม : 2019-06-04

     เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ได้รับเชิญจากสำนักหอสมุดแห่งชาติ (หสช.) กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเชื่อมโยงความรู้อาเซียน..... มิติห้องสมุด” สำหรับบรรณารักษ์ และบุคลากรของ หสช. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งประชาชนที่สนใจ รวม 60 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ หสช. กรุงเทพฯ โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดงาน และนางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการ หสช. เข้าร่วมด้วย

     การสัมมนาดังกล่าวเป็นโครงการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ของ หสช.

>