Top
asean-thailand

ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย เข้าร่วมพิธีเปิดและรับฟังการบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “eMpowering Youths Across ASEAN”

ปี พ.ศ. - ลำดับที่ : 22 มกราคม 2562
ชื่อ : ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย เข้าร่วมพิธีเปิดและรับฟังการบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “eMpowering Youths Across ASEAN”
เริ่มต้นกิจกรรม : 2019-01-22
สิ้นสุดกิจกรรม : 2019-01-22

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย เข้าร่วมพิธีเปิดและรับฟังการบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “eMpowering Youths Across ASEAN” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดร่วมกันระหว่างมูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) กับมูลนิธิเมย์แบงก์ (Maybank Foundation) ระหว่างวันที่ 22-26 มกราคม 2562 ณ
อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ชั้น 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการดังกล่าวมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับความเป็นอยู่ทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนอาเซียน โดยผ่านอาสาสมัครที่เป็นเยาวชนของอาเซียน
และนวัตกรรม
ศ. ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ ผู้อำนวยการบริหารศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นาย Lee Yoong Yoong ผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน นาง Hora Abdul Manf ผู้แทนจากธนาคารเมย์แบงก์ และนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวสุนทรพจน์ในช่วงพิธีเปิดงาน
ผู้แทนเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศรวม 100 คน ได้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนและความคุ้นเคยกับบริบทด้านต่าง ๆ ของอาเซียน ซึ่งจะทำให้เยาวชนได้พัฒนาความรู้และทักษะในการจัดการโครงการ และสามารถวางแผนสำหรับโครงการต่าง ๆ ในชุมชนของตนเองได้

>