Top
asean-thailand

ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย หารือกับคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปี พ.ศ. - ลำดับที่ : 21 มกราคม 2562
ชื่อ : ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย หารือกับคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เริ่มต้นกิจกรรม : 0000-00-00
สิ้นสุดกิจกรรม : 0000-00-00

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ได้พบหารือกับนายอรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดี และ ดร. ฉันทนา ปาปัดถา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย กับ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร. ในการพัฒนาสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่ภาคประชาสังคม อาทิ การพัฒนาเว็บไซต์ การจัดทำการ์ตูนแอนิเมชัน หนังสือนิทานสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน หนังสือทั่วไป เพื่อรองรับโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2562

>