Top
asean-thailand

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

ปี พ.ศ. - ลำดับที่ : 12 มกราคม 2562
ชื่อ : กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
เริ่มต้นกิจกรรม : 2019-01-12
สิ้นสุดกิจกรรม : 2019-01-12

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 สมาคมอาเซียน - ประเทศไทย ร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติในบูทของกระทรวงการต่างประเทศ ที่กระทรวงศึกษาธิการ
ในงานดังกล่าว กระทรวงการต่างประเทศได้จัดกิจกรรมให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศและการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

>