Top
asean-thailand

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับครูระดับมัธยมศึกษา “ ประชาคมอาเซียนกับการเสริมสร้างความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล “

ปี พ.ศ. - ลำดับที่ : 2564
ชื่อ : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับครูระดับมัธยมศึกษา “ ประชาคมอาเซียนกับการเสริมสร้างความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล “
เริ่มต้นกิจกรรม : 2021-12-18
สิ้นสุดกิจกรรม : 2021-12-18

            เมื่อวันเสาร์ที่  18 ธันวาคม 2564  สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ร่วมกับกรมอาเซียน   กระทรวงการต่างประเทศ และ ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผ่านระบบประชุมทางไกล ( Zoom Webinar) สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาในหัวข้อ  “ประชาคมอาเซียนกับการเสริมสร้างความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล  (Digital Literacy) “   โดยมีครูจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมสัมมนาจำนวนกว่า 1,914 คน  รวมทั้งมีอาจารย์และศึกษานิเทศก์ ตลอดจนผู้บริหารการศึกษาที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ด้วย นอกจากนั้น ยังได้ถ่ายทอดให้ผู้สนใจทั่วไปติดตามการสัมมนาทาง Facebook live อีกช่องทางหนึ่ง

การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ครูแลในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาซึ่งเป็นหัวใจ และมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อม และส่งต่อความรู้สู่เยาวชนเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่  โดยให้มีความฉลาดทางดิจิทัล พร้อมสำหรับการเป็นพลเมืองดิจิทัลของไทย และอาเซียน (ASEAN Digital Citizen) รู้เท่าทันต่อสื่อใหม่อย่างมีวิจารณญาณ เรียนรู้สิทธิหน้าที่ คุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อปกป้องความปลอดภัยของตัวเองและสังคม และลดความเสี่ยงในการดำรงชีวิตในยุควิถีใหม่      

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเริ่มต้นด้วย ดร. จิตริยา ปิ่นทอง นายกสมาคมอาเซียนฯ

กล่าวเปิดการสัมมนา จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ประชาคมอาเซียนกับความท้าทายทางดิจิทัล”  โดยนางสาวอุศณา พีรานนท์ กรม อธิบดีอาเซียน   การบรรยายหลักในหัวข้อ “ศาสตร์สร้างสรรค์วิถีชิวิตใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล” โดย รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ตามด้วยเวทีการเสวนาเป็นคณะ ““รู้เท่าทันการสื่อสารข้อมูลข่าวสารในโลกดิจิทัล”  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์  และอาจารย์ ดร.วราภรณ์ ฉัตราติชาต ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยนางสาว โรสนี นูรฟารีดา แกสมาน นิสิตระดับ  ปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย มีรองศาสตราจารย์ ดร. ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการเสวนา

                        ผู้สนใจสามารถรับชมการสัมมนาย้อนหลังได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1t1OWUc0qj5KVyEso61btG8SQp8VEY60h?usp=sharing

>