Top
asean-thailand

นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย เข้าพบคณะนักวิจัยจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ปี พ.ศ. - ลำดับที่ : 26 พฤศจิกายน 2563
ชื่อ : นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย เข้าพบคณะนักวิจัยจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
เริ่มต้นกิจกรรม : 0000-00-00
สิ้นสุดกิจกรรม : 0000-00-00

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร. หลี่ เหรินเหลียง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้เข้าพบ ออท. จิตริยา ปิ่นทอง นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย เพื่อสอบถามความคิดเห็น และมุมมอง เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาพอนาคตของอาเซียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเพื่อจัดทำแผนบูรณาการ การพัฒนาแพลตฟอร์มออกแบบภาพอนาคตของอาเซียนจากมุมมองผลประโยชน์ของประเทศไทยสำหรับการตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยมีนางสาวสุวนิจ สมบัติพิบูลย์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย เข้าร่วมหารือด้วย

>