Top
asean-thailand

การประชุมเครือข่ายสมาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน

ปี พ.ศ. - ลำดับที่ : 2 ธันวาคม 2562
ชื่อ : การประชุมเครือข่ายสมาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน
เริ่มต้นกิจกรรม : 2020-12-02
สิ้นสุดกิจกรรม : 2020-12-02

     เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายสมาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 1 (Inaugural Meeting of the Network of ASEAN Associations of ASEAN Member States) ซึ่งจัดโดยสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

     การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วม จำนวน 14 คน ประกอบด้วย ผู้แทนสมาคมอาเซียนหรือองค์กรที่ได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งมาจากองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันทางวิชาการเกี่ยวกับอาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม ผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน และผู้แทนมูลนิธิอาเซียน โดยมี ดร. จิตริยา ปิ่นทอง นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ในฐานะประธานเครือข่ายสมาคมอาเซียน (Chair of the Network) เป็นประธานในที่ประชุม และ ดร. สุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน ร่วมเป็นคณะผู้แทนไทยเข้าประชุมด้วย

     เครือข่ายสมาคมอาเซียนจัดตั้งขึ้นจากข้อริเริ่มของประเทศไทยในช่วงที่ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี 2562 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผสานความพยายามของสมาคมอาเซียนหรือองค์กรคล้ายคลึงกันที่ได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนในการส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนแก่ประชาชนและความรู้สึกในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนของประชาชน อีกทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียนในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน สมาชิกของเครือข่ายฯ ประกอบด้วยสมาคมอาเซียนหรือองค์กรที่ได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ จำนวน 10 องค์กร รวมทั้งสำนักเลขาธิการอาเซียน และมูลนิธิอาเซียน

     ในการประชุมครั้งนี้ นอกจากจะได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานในแต่ละประเทศ เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ตลอดจนการสร้างความรู้สึกในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม ความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของอาเซียนแล้ว ที่ประชุมยังให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมอาเซียน เพื่อต่อยอดให้เกิดการพัฒนาที่ส่งผลต่อประชาชนในฐานะที่เป็นสมาชิกของประชาคม

     ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ตกลงที่จะร่วมมือกันในโครงการ/กิจกรรม ในสาขาที่มีผลประโยชน์สอดคล้องกันสำหรับประเทศสมาชิก และจะบรรจุโครงการดังกล่าวไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานของเครือข่ายฯ ในปีต่อไป นอกจากนั้น ที่ประชุมยังเห็นด้วยกับข้อเสนอของสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ เกี่ยวกับอาเซียนในแต่ละประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถระหว่างทรัพยากรบุคคลของอาเซียนในการสร้างประโยชน์ที่สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนอาเซียน

     สำหรับการประชุมครั้งต่อไป สมาคมอาเซียนเวียดนามหรือองค์กรที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลเวียดนามในฐานะประธานอาเซียน ปี 2563 จะเป็นประธานเครือข่ายสมาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียนต่อจากประเทศไทย และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายสมาคมอาเซียนฯ ครั้งที่ 2 โดยยึดหลักการหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพเช่นเดียวกับการประชุมสุดยอดอาเซียน

     ขอขอบคุณภาพจากกระทรวงการต่างประเทศ

>