Top
asean-thailand

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมฯ กับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.

ปี พ.ศ. - ลำดับที่ : 29 มีนาคม 2562
ชื่อ : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมฯ กับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.
เริ่มต้นกิจกรรม : 2019-04-29
สิ้นสุดกิจกรรม : 2019-04-29

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ดร. จิตริยา ปิ่นทอง นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย และ รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.)  ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมฯ กับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร. ณ ห้องประชุม 3 กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนาสื่อด้านต่าง ๆ สำหรับการเผยเเพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่ภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562

>