Top
asean-thailand

งานเสวนาวิชาการเรื่อง "สิ่งท้าทายอาเซียน : ปัจจุบันและอีก 5 ปีข้างหน้า" 18 ก.ย.61

ปี พ.ศ. - ลำดับที่ : 2561-7
ชื่อ : งานเสวนาวิชาการเรื่อง "สิ่งท้าทายอาเซียน : ปัจจุบันและอีก 5 ปีข้างหน้า" 18 ก.ย.61
เริ่มต้นกิจกรรม : 2018-09-18
สิ้นสุดกิจกรรม : 2018-09-18

สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนาวิชาการเรื่อง \\\\\\\"สิ่งท้าทายอาเซียน : ปัจจุบันและอีก 5 ปีข้างหน้า\\\\\\\" เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ ห้องจุมภฏ-พันธ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งวิทยากรรับเชิญ ได้แก่ รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คุณสุทธิชัย หยุ่น ผู้ก่อตั้งสื่อเดอะเนชั่น  ผศ.ดร.ธีระ นุชเปี่ยม อาจารย์หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (นานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ดร.อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ ผู้อำนวยการศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่ง ดร.จิตริยา ปิ่นทอง นายกสมาคมฯ เข้าร่วมในงานเสวนาดังกล่าวด้วย

>