Top
asean-thailand

งานเสวนาวิชาการเรื่อง "อาเซียน : ความขัดแย้งและการจัดการ" 25 ก.ย.61

ปี พ.ศ. - ลำดับที่ : 2561-8
ชื่อ : งานเสวนาวิชาการเรื่อง "อาเซียน : ความขัดแย้งและการจัดการ" 25 ก.ย.61
เริ่มต้นกิจกรรม : 2018-09-25
สิ้นสุดกิจกรรม : 2018-09-25

สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนาวิชาการเรื่อง \\\\\\\"อาเซียน : ความขัดแย้งและการจัดการ\\\\\\\" เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งวิทยากรรับเชิญ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ธรรมศาสตราภิชาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ดร.ประพิณ นุชเปี่ยม คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ดร.จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ดร.อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ ผู้อำนวยการศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินการรายการ ซึ่ง นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง จาก สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย เข้าร่วมด้วย

>