Top
asean-thailand

งานวันครบรอบการก่อตั้งอาเซียน 42 ปี

ปี พ.ศ. - ลำดับที่ : 2552-2
ชื่อ : งานวันครบรอบการก่อตั้งอาเซียน 42 ปี
เริ่มต้นกิจกรรม : 2009-08-08
สิ้นสุดกิจกรรม : 2009-08-08

2552-2 งานวันครบรอบการก่อตั้งอาเซียน 42 ปี2552-2 งานวันครบรอบการก่อตั้งอาเซียน 42 ปี2552-2 งานวันครบรอบการก่อตั้งอาเซียน 42 ปี

>