Top
asean-thailand

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ประชาคมอาเซียนกับการเสริมสร้างความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy)”

ชื่อ : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ประชาคมอาเซียนกับการเสริมสร้างความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy)”
เริ่มต้นกิจกรรม : 2021-12-18
สิ้นสุดกิจกรรม : 2021-12-18
สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ร่วมกับ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และ ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญคุณครูระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมสัมมนา “ประชาคมอาเซียนกับการเสริมสร้างความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy)” ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ Auditorium Room ชั้น 7 สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (on-site) หรือ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom webinar)
 
โครงการสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เตรียมตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ และส่งต่อความรู้สู่เยาวชนระดับมัธยม ซึ่งควรมีความฉลาดทางดิจิทัล และการเป็นพลเมืองดิจิทัล รู้เท่าทันต่อสื่อใหม่ (New media) โดยต้องคิดแบบมีวิจารณญาณ แยกแยะและเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อดูแลปกป้องตัวเอง ดูแลข้อมูลส่วนตัว ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทั้งของตัวเองและสังคม เรียนรู้ สิทธิ หน้าที่ คุณธรรม จริยธรรม และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อลดความเสี่ยงในการดำรงชีวิตในยุควิถีใหม่
 
สอบถามเพิ่มเติม
089-5228914 และ 081-4799609
aseanthailand@hotmail.com
>