Top
asean-thailand

คณะกรรมการ

ชื่อ นายไพรัช บูรพชัยศรี
ตำแหน่ง กรรมการ
ชื่อ นายอรินทร์ จิรา
ตำแหน่ง กรรมการ
ชื่อ นางต้องใจ ธนะชานันท์
ตำแหน่ง กรรมการ
ชื่อ นายกวี จงกิจถาวร
ตำแหน่ง กรรมการ
ชื่อ นางชลิดา ทาเจริญศักดิ์
ตำแหน่ง กรรมการ
ชื่อ นางสาวเพียรพร ดีเทศน์
ตำแหน่ง กรรมการ
ชื่อ นางสาวอุศณา พีรานนท์
ตำแหน่ง เลขาธิการ
ชื่อ นายธนพ ปัญญาพัฒนากุล
ตำแหน่ง เหรัญญิก
Page  12