Top
asean-thailand

คณะกรรมการ

ชื่อ ดร. จิตริยา ปิ่นทอง
ตำแหน่ง นายกสมาคม
ชื่อ นายธานี ทองภักดี
ตำแหน่ง อุปนายก
ชื่อ คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์
ตำแหน่ง กรรมการ
ชื่อ ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี
ตำแหน่ง กรรมการ
ชื่อ ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง
ตำแหน่ง กรรมการ
ชื่อ นายประดาป พิบูลสงคราม
ตำแหน่ง กรรมการ
ชื่อ นายกิตติ วะสีนนท์
ตำแหน่ง กรรมการ
ชื่อ ศ. ดร. จุลชีพ ชินวรรโณ
ตำแหน่ง กรรมการ
ชื่อ ผศ. ดร. ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
ตำแหน่ง กรรมการ
ชื่อ ผศ. ดร. ปิติ ศรีแสงนาม
ตำแหน่ง กรรมการ
Page  12