Top
asean-thailand

อาเซียนวันนี้ – การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 23 และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 5 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อาเซียนวันนี้ – การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 23 และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 5 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขอขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศ