Top
asean-thailand

รู้หรือไม่? ในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 กระทรวงการต่างประเทศจะจัดการประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Meeting

รู้หรือไม่? ในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 กระทรวงการต่างประเทศจะจัดการประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Meeting

ขอขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศ