Top
asean-thailand

การประชุม Retreat บทบาทขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน

การประชุม Retreat บทบาทขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ