Top
asean-thailand

มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในอาเซียน

มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในอาเซียน

ล่าสุด ที่ยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศขึ้นทะเบียน \"โนรา\" ของไทย เป็นตัวแทนของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
แต่รู้หรือไม่ว่า ในอาเซียน มีมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ มากถึง 46 อย่าง
- ทั้งในระดับตัวแทนของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity)
- มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ต้องได้รับการสงวนรักษาอย่างเร่งด่วน (List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding และ
- กระบวนการและวิธีการส่งเสริมรักษาที่เป็นตัวอย่างที่ดี (Register of Good Safeguarding Practices)
 
ที่มา ข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์