Top
asean-thailand

ก้าวสำคัญของการเชื่อมการเงินอาเซียน

ก้าวสำคัญของการเชื่อมการเงินอาเซียน

ก้าวสำคัญของการเชื่อมการเงินอาเซียน

ผลงานสำคัญที่ได้จากการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 5 ในปี 2562 มี 3 เรื่องหลัก ได้แก่

1. ความเชื่อมโยงในภูมิภาค โดยเฉพาะความร่วมมือด้านระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน และการส่งเสริมให้ใช้สกุลเงินท้องถิ่นในการทำการค้าระหว่างประเทศสมาชิก

2. ความสามารถในการรับมือกับความท้าทาย เช่น ภัยไซเบอร์ เพื่อให้การมุ่งไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ

3. ส่งเสริมให้เกิดประชาคมอาเซียนที่ยั่งยืน เช่น ส่งเสริมให้ภาคการเงินดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และร่วมกันพัฒนาบุคลากรของประเทศสมาชิก

 

ขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย