Top
asean-thailand

Mother Earth Day

Mother Earth Day

22 เมษายน 2562 วันคุ้มครองโลก . \\\"โลกและระบบนิเวศน์เป็นบ้านของเรา\\\" เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้และรับผิดชอบร่วมกันของประชากรโลก องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 22 เมษายนของทุกปี เป็นวันคุ้มครองโลก (International Mother Earth Day) ซึ่งในทุกๆปี จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมค่านิยม \\\"รักโลก\\\" ในกว่า 190 ประเทศทั่วโลก ซึ่งรวมถึง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย

 
 
ขอขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศ