Top
asean-thailand

Thai Heritage Conservation Day – April 2

Thai Heritage Conservation Day – April 2

ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอาเซียนวันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประเทศไทยจึงกำหนดให้เป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย” เพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจ จิตสำนึกรักและหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ปีนี้กระทรวงวัฒนธรรมยังกำหนดให้เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน ภายใต้แนวคิด “หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน” เพื่อเฉลิมฉลองความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ผสมผสานเป็นอัตลักษณ์ของอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

 

ขอขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศ