Top
asean-thailand

กำหนดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat)

กำหนดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat)

ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ