Top
asean-thailand

7 ประเด็นสำคัญของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat)

7 ประเด็นสำคัญของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat)

ขอขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศ