Top
asean-thailand

ไทยร่วมลงนามตราสารขยายภาคี ในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC) พร้อมเป็นสักขีพยานในการลงนามตราสารภาคยานุวัติฯ ของโคลอมเบีย คิวบา และแอฟริกาใต้

ไทยร่วมลงนามตราสารขยายภาคี ในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC) พร้อมเป็นสักขีพยานในการลงนามตราสารภาคยานุวัติฯ ของโคลอมเบีย คิวบา และแอฟริกาใต้

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน ลงนามในตราสารขยายภาคี สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia -TAC) และร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามตราสารภาคยานุวัติฯ เพื่อเข้าร่วมเป็นอัครภาคีฯ ของโคลอมเบีย คิวบา และแอฟริกาใต้ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 37 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

 

 

ทั้งนี้ TAC จัดทําขึ้นโดยประเทศสมาชิกอาเซียน 5 ประเทศ (อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์และไทย) และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2519 เพื่อกําหนดหลักการดําเนินความสัมพันธ์ในภูมิภาค ได้แก่

(1) การเคารพในอำนาจอธิปไตยความเสมอภาคและบูรณภาพแห่งดินแดน

(2) การไม่แทรกแซงกิจการภายใน

(3) การแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี

(4) การไม่ใช้หรือขู่ว่าจะใช้กำลัง และ

(5) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน

รวมทั้งมาตรการเกี่ยวกับแนวทางการยุติข้อพิพาทโดยสันติวิธี โดยอาศัยกลไกคณะอัครมนตรี (High Council) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจในภูมิภาค

 

แหล่งข้อมูล: กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ