Top
asean-thailand

การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง RCEP ตอนที่ 1 รู้รอบข้อตกลง RCEP

การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง RCEP ตอนที่ 1 รู้รอบข้อตกลง RCEP

     แหล่งที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์