Top
asean-thailand

นิวนอร์มัล (New Normal) เกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอยในภูมิภาคอาเซียน

นิวนอร์มัล (New Normal) เกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอยในภูมิภาคอาเซียน

1) บรูไน
- ตลาด e-Bazaar
- ชอปปิงออนไลน์ (Online Shopping)

2) กัมพูชา
- การใช้บริการจัดส่งอาหาร (Food Delivery)
- นโยบายรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing)

3) อินโดนีเซีย
- การใช้บริการจัดส่งอาหาร

4) สปป.ลาว
- การใส่หน้ากากอนามัย ขณะที่เลือกซื้อสินค้า

5) มาเลเซีย
- ตลาด e-Bazaar
- ชอปปิงออนไลน์

6) เมียนมา
- การจัดพื้นที่ในตลาดตามนโยบายรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล

7) ฟิลิปปินส์
- การใช้บริการจัดส่งอาหาร

8) สิงคโปร์
- ตลาด e-Bazaar
- ชอปปิงออนไลน์
- การใช้บริการจัดส่งอาหาร

9) ไทย
- การจัดพื้นที่ในตลาดตามนโยบายรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล
- การใส่หน้ากากอนามัยและตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เจล
- ชอปปิงออนไลน์

10) เวียดนาม
- การใส่หน้ากากอนามัย ขณะที่เลือกซื้อสินค้า

ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมประชาสัมพันธ์