Top
asean-thailand

แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน : ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน

แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน : ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน

ขอบคุณภาพจาก กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ