Top
asean-thailand

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ กรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 9

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ กรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 9

ขอขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศ