Top
asean-thailand

แถลงการเชียงใหม่ของรัฐมนตรีอาเซียนที่รับผิดชอบด้านอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุ และการบังคับใช้กฏหมายที่เกี่ยวกับสัต์ป่าและพืชป่า

แถลงการเชียงใหม่ของรัฐมนตรีอาเซียนที่รับผิดชอบด้านอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุ และการบังคับใช้กฏหมายที่เกี่ยวกับสัต์ป่าและพืชป่า

ขอขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศ