Top
asean-thailand

ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีเเละสิทธิเด็ก

ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีเเละสิทธิเด็ก

ขอขอบคุณข้อมูลจากกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์