Top
asean-thailand

แปดยุทศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียนปี 2563 (AIM 2020)

แปดยุทศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียนปี 2563 (AIM 2020)

ขอขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศ