Top
asean-thailand

ประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญและผลักดันภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญและผลักดันภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ